แบบรายงานการประเมินตนเอง Self-Assesment Report ประจำปีการศึกษา 2565
ส่วนที่ 1 จำนวน 100 หน้า

SAR-65-1

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก SAR 2565 จำนวน 86 หน้า

SAR-65-2